Έλεγχος ATP

Ο έλεγχος ΑΤP αφορά τα οχήματα μεταφοράς ευπαθών τροφίμων που διενεργούν διεθνής μεταφορές. Ελέγχονται επιπλέον στα σημεία που προβλέπονται από τη διεθνή συμφωνία ADR.

Δικαιολογητικά

Ανάλογα την κατηγορία του οχήματος σας,
θα πρέπει να προσκομίσετε στο ΚΤΕΟ μας και τα ανάλογα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του Τεχνικού Ελέγχου.

Έλεγχος ATΡ

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου ή προσκομίζοντος του οχήματος
• Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (Εάν έχει γίνει προηγούμενος τεχνικός έλεγχος)
• Πιστοποιητικό ATP σε ισχύ

Εκπαιδευτικά οχήματα

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου ή προσκομίζοντος του οχήματος
• Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (Εάν έχει γίνει προηγούμενος τεχνικός έλεγχος)
• Άδεια λειτουργίας της σχολής
• Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων
• Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τον έλεγχο του (δημόσια ΚΤΕΟ) ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ιδιωτικά ΚΤΕΟ)

Βαρέα οχήματα

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου ή προσκομίζοντος του οχήματος
• Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (Εάν έχει γίνει προηγούμενος τεχνικός έλεγχος)
• Υπεύθυνη δήλωση Ταχογράφου
• Υπεύθυνη δήλωση Περιοριστή Ταχύτητας
• Σε ειδικές περιπτώσεις πχ ύπαρξη υδραυλικής πόρτας ή ύπαρξη ψυκτικού μηχανήματος, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε.

Επιβατικά και φορτηγά εώς 3,5τ

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου ή προσκομίζοντος του οχήματος
• Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (Εάν έχει γίνει προηγούμενος τεχνικός έλεγχος)

Δίκυκλα

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου ή προσκομίζοντος του οχήματος
• Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (Εάν έχει γίνει προηγούμενος τεχνικός έλεγχος)

Κάρτα ελέγχου καυσαερίων - ΚΕΚ

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου ή προσκομίζοντος του οχήματος

Ειδικός έλεγχος υγραεριοκίνησης

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου ή προσκομίζοντος του οχήματος
• Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (Εάν έχει γίνει προηγούμενος τεχνικός έλεγχος)
• Αρχική Υπεύθυνη δήλωση πιστοποιημένου εγκαταστάτη μηχανικού
• Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας πιστοποιημένου συνεργείου
• Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος πιστοποιημένου εγκαταστάτη μηχανικού
• Δήλωση συμμόρφωσης
• Σύστημα – σχέδιο Υγραεριοκίνησης
• Απόδειξη – Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πιστοποιημένου εγκαταστάτη μηχανικού
• Απόδειξη – Τιμολόγιο εξαρτημάτων υγραεριοκίνησης

Επιβατικά δημόσιας χρήσης

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου ή προσκομίζοντος του οχήματος
• Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (Εάν έχει γίνει προηγούμενος τεχνικός έλεγχος)
• Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων) Χορήγηση ηλεκτρονικού αναγνώσιμου σήματος

Έλεγχος ABS

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου ή προσκομίζοντος του οχήματος
• Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (Εάν έχει γίνει προηγούμενος τεχνικός έλεγχος)
• Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης, εξουσιοδοτημένου τεχνίτη και υπεύθυνου εξουσιοδοτημένου συνεργείου
• Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας και σχέδιο εγκατάστασης, από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή
• Πρωτότυπο Τιμολόγιο Αγοράς εξαρτημάτων ABS και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Έλεγχος ADR

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου ή προσκομίζοντος του οχήματος
• Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (Εάν έχει γίνει προηγούμενος τεχνικός έλεγχος)
• Υπεύθυνη δήλωση Ταχογράφου
• Υπεύθυνη δήλωση Περιοριστή Ταχύτητας
• Πιστοποιητικό αντιεκρηκτικού ταχογράφου (όπου είναι απαραίτητο)
• Πιστοποιητικό ADR
• Φύλλα δοκιμών σε ισχύ για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων υλικών ή έγκριση τύπου οχήματος για ελκυστήρες.

Εκούσιος τεχνικός έλεγχος

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου ή προσκομίζοντος του οχήματος